توجه چیت‌چیان به تذکرات مانع گسترش جو بدبینی به دولت می‌شود