رفع تبعیض در پرداخت‌ها در لایحه قانون خدمات کشوری پیش‌بینی شود