توقف 19 درصد واحدهای صنایع کوچک کشور/این توقف غیرطبیعی نیست!