عربستان: شجاعت قبول نتایج تحقیقات درباره حمله به صنعا را داریم