اولین رشد اقتصادی با 5.4 درصد و پیش بینی کاهش نرخ ارز