صادرات طلا آغاز شده است/ امتیاز بانک مرکزی در عرضه طلا