تکواندوکار روی تخت بیمارستان: «کیمیا علیزاده» جراحی شد