واریز ۱۰۰۰ میلیارد تومان از مطالبات گندم‌کاران تا ساعاتی دیگر