خلق ثروت‌های بادآورده و وضع حقوق های نجومی از روش‌های جریان فتنه است