جامعه روحانیت مبارز محوریت اصولگرایان در انتخابات 96 است