بیش از 40 مزدور سعودی در عملیات نیروهای یمنی به کشته شدند