سیاست های کلی انتخابات تمام دغدغه ها و نگرانی های گذشته را مرتفع می کند