برگزاری گفتگوهای سیاسی درباره آینده سوریه؛ در اسرع وقت