تولید نفت ایالت داکوتای آمریکا به کمترین میزان دو سال گذشته رسید