دولت آفریقای جنوبی خواستار توقف تظاهرات سراسری دانشجویان شد