پروژه کنارگذر سقز تا 20 روز دیگر آماده تردد مردم می شود