بی بی سی: آمریکا ممکن است به شراکت در جنایت جنگی متهم شود