کشف جدید اخترشناسان: دو ماه دیگر در حجاب حلقه های اورانوس