ایران برنامه‌ای برای جایگزینی روسیه در بازار گاز اروپا ندارد