یونکر:اتحادیه اروپا خطرات ناشی از ورود اتباع خارجی را ارزیابی می کند