آمریکا و همپیمانانش برای نجات تروریستها به میز مذاکره بازگشتند