رشد اقتصادی بهار ۵.۴ درصد شد/ قیمت ارز کاهش می یابد