رضایت جوکاران از اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا