رایزنی سران بریکس بر سر تقویت تعاملات تجاری و مالی در جهان