سفیر جنجالی عربستان در عراق، وزیر مشاور در امور خلیج فارس شد