لزوم تامین نقدینگی صندوق بیمه برای پرداخت خسارت کشاورزان