روایت خواندنی از روزی که مصطفی خمینی به امام گفت: آقا بلد نیستی بگو بلد نیستم