هلاکت و زخمی شدن شماری از تروریستها در محورهای مختلف حلب