شهرستان «غورماچ» استان «فاریاب» افغانستان از طالبان پس گرفته شد