سه رویداد مهم در شیشه و گاز/افزایش سرمایه، سود به تاخیر خوردن فروش زمین و 400 تنی شدن شرکت