پرداخت8هزار و800 میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط