سیسی: روابط ما با عربستان استراتژیک و تاریخی است/هیچ کشوری در مصر پایگاه ندارد