همه تحریم هایی را که توافق کرده بودیم برچینیم ، برچیده ایم