وزیر نیرو از برخوردهای سلیقه‌ای در وزارت نیرو جلوگیری کند