گسترش فساد اقتصادی و وضع حقوق های نجومی از روش‌های جریان فتنه است