پیوستن مناطق آزاد به وزارت اقتصاد شدنی نیست/ وزارت اقتصاد هم مخالف است