عده‌ای در داخل کشور تحقیر آمریکایی‌ها را امتیاز جلوه می‌دهند