توضیحات سه شرکت درباره دلایل سود و زیان برای بازگشت به بورس