بانک مرکزی مجوز مجمع بانک تجارت را داد: بارمالی۳.۶ هزارمیلیاردی و زیان 66 تومانی