رخنه و ایجاد تغییر علت توجه و سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا در قزاقستان