حضور محسوس امارات در افغانستان با افتتاح پروژه 179 میلیون دلاری