آمادگی برای مصالحه با دولت افغانستان را تکذیب می‌کنیم