20 درصد برنج در شالیکوبی ها به ضایعات تبدیل می شود