شبی پر از آبگرفتگی برای مازندرانی‌ها با بارش نیم ساعته