همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری ایران وآذربایجان برگزار می شود