نایب رییس اتاق بازرگانی: با معیارهای امروز یک کشور صادراتی نیستیم