بسیج مردمی عراق بر آمادگی خود برای ورود به نبرد آزادسازی موصل تأکید کرد