صهیونیستها چند جوان فلسطینی را در نابلس و الخلیل بازداشت کردند