سه غیرنظامی در اثر انفجار مین در حومه شمالی حلب کشته شدند