نیروگاهی که در استفاده از پساب فاضلاب برای تولید برق الگو شد